Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở

BBK - Đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở tỉnh Bắc Kạn" do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện, dự kiến sẽ được nghiệm thu vào tháng 12/2023. Kết quả của đề tài sẽ được vận dụng trong thực tiễn, giúp việc tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo cơ sở đạt chất lượng tốt hơn.