UBND tỉnh họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19