UBND tỉnh họp điều chỉnh chủ trương đầu tư một số chương trình, dự án

Chiều 26/9, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp với các sở, ban, ngành để điều chỉnh một số nội dung, chương trình dự án sẽ triển khai, trước khi trình HĐND tỉnh quyết định trong kỳ họp tới. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa đồng chủ trì.

Cùng dự có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các sở, ban, ngành để điều chỉnh một số nội dung, chương trình, dự án sẽ triển khai trong thời gian tới
Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các sở, ban, ngành để điều chỉnh một số nội dung, chương trình, dự án sẽ triển khai trong thời gian tới.

Hội nghị đã đóng góp ý kiến vào các  dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội; mức hỗ trợ khác đối với đối tượng chăm sóc, nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tờ trình dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng (bổ sung). Tờ trình xây dựng Nghị quyết quyết định điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ý kiến liên quan Tờ trình xây dựng Nghị quyết quyết định điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nghe báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn; Dự thảo Quyết định ban hành quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế; Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 -2030.

Sau khi xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn, các Ban HĐND tỉnh về căn cứ pháp lý, quy trình hồ sơ triển khai, tiêu chí, phương án thực hiện… lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất sẽ tiếp thu, điều chỉnh và chuyển trình HĐND tỉnh quyết định trong thời gian tới. Đồng thời UBND tỉnh sẽ chỉ đạo theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các chương trình, dự án nói trên sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Đình Văn

Xem thêm