UBND tỉnh họp bàn một số nội dung thuộc thẩm quyền