UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 6/2022