Tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 bằng hình thức thi tuyển cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể tỉnh như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019 bằng hình thức thi tuyển cho các cơ quan, đơn vị thuộc khối đảng, đoàn thể tỉnh như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu, cụ thể:

1.1. Tuyển dụng công chức: 29 chỉ tiêu, gồm:

- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh: 05 chỉ tiêu;

- Tuyển dụng công chức vào làm việc tại các huyện ủy: 24 chỉ tiêu.

1.2. Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện: 16 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển: Những người đã tốt nghiệp các trường Đại học có chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

3. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019.

4. Địa điểm nhận phiếu dự tuyển

Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (tầng II), Trụ sở các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính), địa chỉ tại Tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan các ban đảng, trụ sở cơ quan các đoàn thể tỉnh và các huyện ủy có nhu cầu tuyển dụng./.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Xem thêm