Từ 01/10/2015 Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn thực hiện chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới

Sáng 30/9, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức công bố chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới và quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Chức năng, nhiệm vụ mới của Kho bạc Nhà nước thực hiện theo Quyết định 26 ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước. Theo Quyết định 26 có những điểm mới như: thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước; lập báo cáo tài chính nhà nước; công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra kiểm toán nội bộ. Do vậy về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của kho bạc cũng phải có sự kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp với chức chức năng, nhiệm vụ mới.

 

Sáng 30/9, cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tổ chức công bố chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới và quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng.

Chức năng, nhiệm vụ mới của Kho bạc Nhà nước thực hiện theo Quyết định 26 ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước. Theo Quyết định 26 có những điểm mới như: thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước; lập báo cáo tài chính nhà nước; công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra kiểm toán nội bộ. Do vậy về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của kho bạc cũng phải có sự kiện toàn, sắp xếp lại cho phù hợp với chức chức năng, nhiệm vụ mới.

 


Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn tiến hành sáp nhập Phòng Kho quỹ vào Phòng Kế toán Nhà nước thành một phòng gọi tên là Kế toán Nhà nước. Hợp nhất Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính- Quản trị thành lập Văn phòng. Đối với Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố sáp nhập Tổ Kho quỹ vào Tổ Kế toán Nhà nước để tổ chức thành 2 tổ là Kế toán Nhà nước và Tổng hợp- Hành chính. Kho bạc Nhà nước tỉnh sắp xếp, bổ nhiệm lại cán bộ và công bố quyết định điều động, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng. Sau thực hiện cơ cấu tổ chức mới, Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn giảm từ 10 phòng xuống còn 8 phòng chuyên môn.


Việc triển khai chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức mới nhằm tinh gọn tổ chức, cải cách quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nhân lực, không tăng thêm đầu mối quản lý và biên chế được giao, từng bước thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế. Cơ cấu tổ chức mới của Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/2015./.


Tuấn Sơn

Xem thêm