Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp: Tuyển dụng viên chức năm 2022

Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp: Tuyển dụng viên chức năm 2022 ảnh 1
 
Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp: Tuyển dụng viên chức năm 2022 ảnh 2
 

Xem thêm