Trưng bày các sản phẩm OCOP trong sự kiện “Sắc thu Hồ Ba Bể”