Triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Sáng 08/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo báo cáo về kết quả xây dựng vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tại hội nghị, việc xây dựng danh mục vị trí việc làm (VTVL), bản mô tả công việc và khung năng lực của VTVL cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn từ năm 2019 đến nay được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Thường trực Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương, có tính đến mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của công việc theo chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các VTVL được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ góp phần thực hiện được 3 mục tiêu của việc xây dựng VTVL của hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã triển khai xây dựng, phê duyệt VTVL đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo VTVL, nên có điều kiện tiếp cận và điều chỉnh kịp thời theo phân cấp của Chính phủ, vừa bảo đảm tính kế thừa và vừa đáp ứng yêu cầu thống nhất, liên thông, đồng bộ về xây dựng và quản lý VTVL trong hệ thống chính trị...

Hội nghị nghe báo cáo tham luận của các bộ, địa phương và thống nhất đề ra mục tiêu trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế về xây dựng và quản lý VTVL trong hệ thống chính trị theo quy định Đảng, Quốc hội và của Chính phủ. Gắn việc phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước; đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, viên chức theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các chủ trương, yêu cầu của việc xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập…/.

Xem thêm