Triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2013

Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới tỉnh Bắc Kạn (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.

Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới tỉnh Bắc Kạn (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2012, triển khai kế hoạch năm 2013.


Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Ngọc Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Lý Thái Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Văn Chí – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị./.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo hội nghị.


Khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau hai năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), tình hình thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, do đó Ban Chỉ đạo tỉnh cần tập trung đánh giá, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại; tập trung bàn giải pháp quyết liệt thực hiện nông thôn mới trong những năm tiếp theo.


Theo báo cáo tình hình thực hiện Chương trình NTM năm 2012: Công tác chỉ đạo, điều hành chương trình ở các cấp; công tác phối hợp kiểm tra, đôn đốc thực hiện xây dựng NTM chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM còn chậm, đặc biệt là việc lập, thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng xã nông thôn mới. Cả tỉnh chưa có xã nào đạt trên 10 tiêu chí, chỉ có 18 xã đạt  từ 5 đến 8 tiêu chí, 94 xã đạt dưới 5 tiêu chí.


Đến hết tháng 11/2012, toàn tỉnh có 19/112 xã của 5 huyện, thị xã đã phê duyệt Đồ án quy hoạch. Giải ngân chủ yếu mới dừng lại ở nội dung công tác tuyên truyền và tập huấn, kinh phí đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở và hỗ trợ sản xuất thực hiện được chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, giải ngân vốn đầu tư đường giao thông, kinh phí quy hoạch, kinh phí xây dựng đề án đều chưa giải ngân được, nguồn hỗ trợ sản xuất đạt 18,6%.

Đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh khai mạc hội nghị./.
Đồng chí Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh khai mạc hội nghị.


Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thẳng thắn nhận trách nhiệm và mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện chương trình nông thôn mới.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Mặt được trong xây dựng nông thôn mới là kiện toàn bộ máy từ cấp tỉnh đến xã, nhưng hạn chế và là nguyên nhân sâu xa là nhận thức về xây dựng nông thôn mới của hệ thống chính trị chưa sâu sắc, các cấp các ngành chưa thực sự vào cuộc dẫn tình hình thực hiện chậm.


Về phát triển mạng lưới giao thông nông thôn chưa có cách làm sáng tạo, dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao. Khắc phục những hạn chế này, trước hết các ngành cần xây dựng kế hoạch cho xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình chung của ngành. Với cấp huyện, bố trí cán bộ có năng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phải phát huy mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...


Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh cần tập trung tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ làm cho người dân, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trực tiếp đến người dân, tuyên truyền trên đài, trên báo để thay đổi nhận thức của người dân, các cấp chính quyền về xây dựng nông thôn mới. Tập trung phê duyệt xong Đồ án quy hoạch trong quý I/2013, xác định trách nhiệm người đứng đầu về xây dựng nông thôn mới mà cụ thể là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã. Song song với bước phê duyệt Đồ án là việc triển khai xây dựng đề án với những việc cụ thể để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.


Về thiết chế hạ tầng ưu tiên đầu tư những hạ tầng thiết yếu, với cơ chế huy động nhiều nguồn lực xã hội thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo tỉnh và có phương thức hoạt động hiệu quả. Với cơ quan thường trực, tăng cường cán bộ có năng lực làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, các ngành cụ thể hóa nhiệm vụ của ngành gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Cùng với xác định trách nhiệm người đứng đầu, định kỳ 3 tháng Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân phát triển sản xuất, vốn xây dựng cơ bản ưu tiên làm đường giao thông nông thôn. Các ngành tập trung nghiên cứu có chính sách hỗ trợ của tỉnh, theo hướng huy động nguồn lực xã hội, trên nền tảng huy động sức dân và các thành phần kinh tế khác...


Ngay trong tháng 1/2013, cơ quan thường trực xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch chọn 3 xã  để Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND trực tiếp làm việc về triển hai thực hiện xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, trên cơ sở đó Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ đề ra các giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới./.


Xuân Lâm

Xem thêm