Triển khai Quyết định 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/12, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 về việc hướng  dẫn Quyết định số 30/2012/QĐ-TTG ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định nông thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 cho thường trrực UBND các huyện, lãnh đạo sở, ngành hội viên Hội đồng tư vấn xét duyệt cấp tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, MTTQ…

Ngày 21/12, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 về việc hướng  dẫn Quyết định số 30/2012/QĐ-TTG ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định nông thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015 cho thường trrực UBND các huyện, lãnh đạo sở, ngành hội viên Hội đồng tư vấn xét duyệt cấp tỉnh, đại diện Thường trực HĐND, MTTQ…

Triển khai Quyết định 30/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ảnh 1

Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg  gồm 06 điều về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015, gồm đối tượng áp dụng, tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 03  khu vực I, II, III… Tại hội nghị, các học viên được nghe triển khai Thông tư 01/2012/TT-UBDT về hướng dẫn về tổ chức rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II, III; Các quy trình thủ tục rà soát xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II,  III; hồ sơ xác định thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc khu vực I, II, III; thủ tục rà soát bổ sung thôn đặc biệt khó khăn khu vực I, II, III… Đồng thời, được nghe về kế hoạch (Kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh) thực hiện xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg./.

Hồng Hạnh

Xem thêm