Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý IV năm 2021

Chiều 20/9, tại huyện Bạch Thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý IV năm 2021 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo, trong quý III năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức đoàn kết dân tộc, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mà vẫn đảm bảo tiến độ triển khai nghị quyết; tuyên truyền sâu rộng, toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức sinh động, thiết thực; chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng thông tin, tuyên truyền… Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiến độ vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao; việc mở một số lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chưa đảm bảo kế hoạch; tiến độ nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ ở một số xã, phường, thị trấn còn chậm; công tác phối hợp, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa - văn nghệ chưa chặt chẽ, kịp thời.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác tuyên giáo tại địa phương, đơn vị mình, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện được công tác này tốt hơn trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên giáo trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tham mưu cấp ủy triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phối hợp giữa ngành Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, được Nhân dân quan tâm…

N.V

Xem thêm