TP. Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI

Sáng 22/11, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TP. Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI ảnh 1
Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ; chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong 10 năm qua, thành phố đã xây dựng được công trình chiến đấu, sở chỉ huy cơ bản; xây dựng 58 tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ chức 07 diễn đàn liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết thủ tục hành chính...Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố ổn định, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoa. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, các vấn đề dân tộc, tôn giáo được chú trọng giải quyết.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Dịp này, UBND thành phố Bắc Kạn đã khen thưởng 05 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đồng Lai

Xem thêm