Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026.

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VHTT-DL.
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VHTT-DL.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phan Thị Na- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TT&DL.

Giai đoạn 2016 - 2021, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL đã ký kết triển khai chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từng bước nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hoá - thể thao hoặc nhà văn hoá, đạt tỷ lệ khoảng 96,5%; 7.945 xã, phường, thị trấn có trung tâm văn hoá - thể thao, đạt tỷ lệ 74,5 %; 78.273 làng, thôn, bản, ấp… có nhà văn hoá; trên 2.100 doanh nghiệp được nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VHTT-DL tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026 với các nội dung như: Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức Công đoàn về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, hiểu biết pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng./.

Minh Thu - LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm