Tỉnh ủy Bắc Kạn:

Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật cơ yếu và Luật lưu trữ

Sáng 12/6, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ cho đại diện lãnh đạo, các cán bộ làm công tác cơ yếu, lưu trữ các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Bộ CHQS, công an, viện kiểm sát, thường trực các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Sáng 12/6, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu và Luật Lưu trữ cho đại diện lãnh đạo, các cán bộ làm công tác cơ yếu, lưu trữ các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Bộ CHQS, công an, viện kiểm sát, thường trực các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật cơ yếu và Luật lưu trữ ảnh 1

Các đại biểu trong hội nghị

Ngày 11 tháng 11 năm 2011, Quốc hội khóa 13 đã ban hành Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Luật Lưu trữ là văn bản Quy phạm pháp luật quan trọng, là khung pháp lý cao nhất về công tác lưu trữ và hoạt động lưu trữ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang và cá nhân có trách nhiệm thực hiện Luật lưu trữ.

Hội nghị đã được ông Trần Minh Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương đảng và Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu phổ biến, quán triệt Luật Cơ yếu và một số điểm mới của Luật Lưu trữ như: Trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan đối với công tác lưu trữ; Nhiệm vụ của cán bộ làm công tác lưu trữ; việc thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, quản lý, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; một số nội dung mới của Luật Lưu trữ so với Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia năm 2001.

Công tác cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, do lực lượng chuyên trách đảm nhiệm. Với vị trí và tầm quan trọng của việc giữ gìn thông tin bí mật phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, những năm qua, ngành cơ yếu luôn được sự quan tâm về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết để quản lý, chỉ đạo đối với Ngành Cơ yếu phù hợp với từng giai đoạn… Hội nghị đã được nghe phổ biến, quán triệt về chức năng, nhiệm vụ; các chính sách của Nhà nước về xây dựng, nguyên tắc tổ chức, sự cần thiết về hoạt động cơ yếu…

Thông qua hội nghị này, lãnh đạo, cán bộ làm công tác cơ yếu, lưu trữ được nâng cao và hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, áp dụng thực tế, hiệu quả hơn trong thực hiện công tác cơ yếu, lưu trữ tại đơn vị mình.


Tùng Vân

Xem thêm