Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Bắc Kạn (13/4/1947-13/4/2022)

TIẾP TỤC XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH TOÀN DIỆN, VỮNG CHẮC, GÓP PHẦN “BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ SỚM, TỪ XA”

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm toàn diện, vững chắc.  Trong đó lấy xây dựng về chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế - văn hoá - xã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng, an ninh là trọng yếu; xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh là nền tảng… tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, là chủ trương xuyên suốt của Đảng ủy Quân sự tỉnh những năm qua.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Bắc Kạn được xác định là địa bàn chiến lược, vùng an toàn khu trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu và cả nước. Với đặc thù của tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, kinh tế chưa phát triển nên khả năng huy động nguồn lực cho quốc phòng còn hạn chế. Nhưng với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh, Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng KVPT tỉnh vững chắc, những năm qua Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quân khu 1 về quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về công tác QPAN nói chung, nhiệm vụ xây dựng KVPT nói riêng. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh, các huyện, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến các sở, ngành và diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự các xã, phường, thị trấn.

Từ năm 2019 đến nay, đã chỉ đạo tổ chức 139 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 6.144 đối tượng; giáo dục quốc phòng - an ninh cho hơn 8.000 học sinh, sinh viên; xây dựng 50 chuyên mục, chuyên trang, đăng tải hơn 500 tin, bài phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân. Lực lượng vũ trang địa phương đã giúp Nhân dân gần 20.000 ngày công, tu sửa 17km đường giao thông, 20 cây cầu, nạo vét 16km kênh mương, giúp gần 400 gia đình chính sách phát triển kinh tế; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch Covid-19, bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân, khôi phục sản xuất, giữ vững ổn định tình hình được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, bồi đắp thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tuy vậy, chất lượng thực hiện một số nội dung về xây dựng và hoạt động KVPT còn hạn chế; sự phối hợp trong quản lý nhà nước về quốc phòng giữa một số cấp, ngành có thời điểm chưa chặt chẽ; việc quán triệt, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, công chức và toàn dân có thời điểm chưa tích cực; thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, căn cứ chiến đấu và hoạt động của lực lượng vũ trang tiến độ còn chậm.

Để tiếp tục xây dựng KVPT tỉnh toàn diện, vững chắc trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. 

Đây là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT. Theo đó, các cấp, ngành trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng và an ninh làm cho Nhân dân, trước hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ xây dựng KVPT, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc các văn bản liên quan đến nhiệm vụ xây dựng KVPT, trọng tâm là Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Hướng dẫn số 117-HD/QU, ngày 04/3/2013 của Quân ủy Trung ương về hoạt động lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ...

Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền; trong đó, chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm, mô hình hiệu quả của các địa phương trong xây dựng KVPT. Đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền, toàn thể Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh. Quá trình triển khai thực hiện phải chủ động phát hiện, chấn chỉnh và kiên quyết đấu tranh với tư tưởng, nhận thức lệch lạc, chủ quan, mất cảnh giác, tuyệt đối hóa kinh tế, xem nhẹ quốc phòng, an ninh và biểu hiện hình thức, thiếu quyết liệt. Đồng thời, tích cực vạch trần, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề này.

Hai là, tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ. 

Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, quan trọng hàng đầu, nhân tố quyết định đảm bảo cho việc xây dựng KVPT tiến hành đúng hướng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đảm bảo giữ vững nguyên tắc: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung, xây dựng KVPT nói riêng. Tổ chức vận hành có hiệu quả cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tỉnh và xây dựng, hoạt động của KVPT; trong đó, vận hành linh hoạt cơ chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa đảng ủy, ban chỉ huy các huyện, thành phố với các huyện (thành) ủy, ủy ban nhân dân huyện (thành phố).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trong xây dựng tiềm lực mọi mặt của KVPT, nhất là xây dựng cơ sở chính trị, củng cố “thế trận lòng dân”, tăng cường xây dựng tiềm lực kinh tế, tiềm lực, thế trận quân sự trên các địa bàn chiến lược, xung yếu; chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong KVPT, đặc biệt là Ban chỉ đạo phòng thủ tỉnh và KVPT ở cấp tỉnh, huyện, thành phố... Tăng cường phối hợp, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai xây dựng, hoạt động KVPT của các huyện, thành phố; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đề xuất hoàn thiện văn bản, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn.

Ba là, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Trong điều kiện, khả năng kinh tế địa phương còn có hạn, song nhu cầu đầu tư cho xây dựng KVPT đòi hỏi rất lớn, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành cần quán triệt, đẩy mạnh thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, ngành, lĩnh vực, đảm bảo “mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng lưỡng dụng; quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với quy hoạch bố trí quốc phòng, quy hoạch thế trận quân sự KVPT tỉnh gắn với xây dựng thế trận phòng thủ quân khu, kiên quyết không phát triển kinh tế bằng mọi giá.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm, các xã vùng CT229. Chủ động cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn lực, có kế hoạch bảo đảm ngân sách cho xây dựng KVPT. Quá trình thực hiện, cần đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, KVPT then chốt, sở chỉ huy các cấp; gắn với phòng thủ dân sự, tạo lập thế trận rộng khắp, liên hoàn, vững chắc, sẵn sàng cho các tình huống quốc phòng, an ninh.

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. 

Lực lượng vũ trang tỉnh vừa là chủ thể tiến hành, vừa là một thành tố quan trọng trong xây dựng KVPT. Bởi vậy, cần chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đủ khả năng làm nòng cốt trong xây dựng, hoạt động của KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng căn cứ chiến đấu. Trong đó, chú trọng tham mưu cho địa phương tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng; đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận KVPT, cốt lõi là xây dựng “thế trận lòng dân”, quy hoạch, đầu tư xây dựng thế trận quân sự KVPT ngày càng vững chắc.

Làm tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn các ngành của huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh có khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. Tích cực thực hiện công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... Chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu cho huyện, thành ủy, UBND có đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Xem thêm