Tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15

Ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nộp hồ sơ đúng thời hạn với số kinh phí thực hiện khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021.

 

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đối tượng tiếp tục chi trả hỗ trợ là người lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được các đơn vị tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã rà soát, giảm mức đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với 463 đơn vị sử dụng lao động, 8.642 lao động, số tiền được giảm đóng 4.839 triệu đồng; giải quyết hưởng chế độ hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số người hưởng tính đến hết 31/12/2021 là 11.881 người với số tiền chi trả trên 29,2 tỷ đồng. Hiện có gần 90 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động nộp đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg nhưng chưa giải quyết được và đã được rà soát, tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam với số kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 200 triệu đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; kịp thời thông tin đến người lao động thuộc đối tượng theo quy định về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ; công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn chậm nhất vào ngày 10/9/2022./.

Hồng Minh

Xem thêm