Tiếp nhận gần 280 tấn hàng hóa ủng hộ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19