Tiếp nhận 500 triệu đồng ủng hộ chống dịch Covid-19