Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới