Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc  ảnh 1

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành và sự nỗ lực của chính người dân, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên.

Từ nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2022 còn những hạn chế nhất định. Cụ thể, như: Một số đề án, dự án và chính sách dân tộc có mục tiêu lớn nhưng Trung ương không hỗ trợ kinh phí, giao cho tỉnh cân đối nguồn kinh phí thực hiện nên khó khăn trong việc bố trí ngân sách địa phương, chủ yếu lồng ghép vào các chương trình, dự án để tổ chức thực hiện. Là năm đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), các cơ chế chính sách, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành ban hành còn chậm, nhiều nội dung chưa rõ ràng, thống nhất dẫn đến việc tổ chức thực hiện của các đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn, lúng túng; quá trình thực hiện phát sinh một số khó khăn vướng mắc, phải xin ý kiến hướng dẫn từ Trung ương nên tiến độ triển khai chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn kinh phí đạt thấp...

Để việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc trong năm 2023 đạt kết quả cao, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc tỉnh tập trung tham mưu với tỉnh trong chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc.

Trong đó, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình MTQG DTTS và MN và các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân đối với công tác dân tộc nhất là thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tham mưu chỉ đạo triển khai tốt hơn nữa Chương trình MTQG DTTS và MN, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Tích cực hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và công tác thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định. Thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí. Tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./.

Xem thêm