Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ ở Huyện ủy Chợ Đồn

Công tác văn thư, lưu trữ là một nội dung không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác phục vụ cho việc điều hành, quản lý của các cơ quan. Xác định tầm quan trọng đó thời gian qua Huyện ủy Chợ Đồn luôn tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác này.

Thực hiện Quy định số 05-QĐi/TU ngày 14/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm công vụ trong công tác văn thư, lưu trữ thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, Văn phòng Huyện ủy Chợ Đồn đã trực tiếp tham mưu cho Thường trực Huyện ủy quán triệt, triển khai đến các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội huyện như: Ban hành quy chế về công tác văn thư, lưu trữ; chỉ đạo cán bộ, công chức cơ quan nghiêm túc thực hiện việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng con dấu và thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư đảm bảo đúng quy trình quy định.

Một buổi họp giao ban của Văn phòng Huyện ủy Chợ Đồn.
Một buổi họp giao ban của Văn phòng Huyện ủy Chợ Đồn.

Ngoài ra, công tác văn thư, lưu trữ của Huyện ủy Chợ Đồn được thực hiện theo các hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh như Quy định số 270-QĐ/TW ngày 6/02/2014 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/VPTW ngày 25/12/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư trong các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư…Đối với tổ chức bộ máy, hiện nay, Huyện ủy Chợ Đồn có 01 biên chế thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị; 48 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện việc kiêm nhiệm, phân công công chức phụ trách công tác văn thư của cơ quan, đơn vị. Công tác văn thư được thực hiện theo chế độ tập trung, mọi văn bản đi, đến phải qua bộ phận văn thư. Bộ phận văn thư sẽ thực hiện tiếp nhận, đăng ký các văn bản vào sổ công văn đi, đến, chuyển giao theo dõi giải quyết, tổ chức phát hành văn bản đi, sắp xếp và quản lý văn bản lưu, quản lý sử dụng con dấu. Trong năm 2021, tổng số văn bản đi của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, UB MTTQ và các đoàn thể huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các đảng ủy trực thuộc là gần 12.000 văn bản, tổng số văn bản đến là hơn 30.000 văn bản.

Đồng chí Hoàng Thị Nhạc- Chuyên viên Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đúng quy trình, quy định, chất lượng được nâng lên, bảo đảm quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, không để lộ lọt bí mật, thông tin tài liệu, phục vụ tốt các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, do thực hiện nhiệm vụ văn thư kiêm lưu trữ nên khối lượng công việc nhiều, nhiệm vụ văn thư hầu như chiếm hết thời gian trong các ngày làm việc nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác lưu trữ…cơ sở vật chất bố trí cho công tác lưu trữ tài liệu còn thiếu…

Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác văn thư, chưa được đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ nên quá trình xử lý công việc gặp nhiều khó khăn, các văn bản vẫn còn sai sót trong thể thức và kỹ thuật trình bày...

Đồng chí Nguyễn Thái Thành- Bí thư Đảng ủy thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn cho biết: Hiện công tác văn thư, lưu trữ ở Đảng ủy đang gặp một số khó khăn như: Biên chế văn thư, lưu trữ thực hiện kiêm nhiệm, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục đặc biệt là khi có sự thay đổi về ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công vụ. Đối với những văn bản mật để sản xuất và lưu trữ phải có máy tính riêng, tuy nhiên hiện nay chúng tôi chưa có…

Để nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, Huyện ủy Chợ Đồn tiếp tục tăng cường phổ biến các văn bản hướng dẫn thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ, khắc phục khó khăn thực hiện công tác lưu trữ đúng quy định, bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ…

Đồng chí Hoàng Văn Lăng- Chánh Văn phòng Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Để khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ trong phạm vi đơn vị quản lý. Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Quan tâm, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ lưu trữ cơ quan cấp ủy huyện; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ; hàng năm bố trí nguồn kinh phí để mua sắm, nâng cấp hệ thống, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, vật tư tiêu hao phục vụ công tác văn thư…/.

N.V

Xem thêm