Tài chính – Ngân hàng:

Thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu

Đảm bảo hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, hiệu quả… là một trong những mục tiêu hướng tới trong kế hoạch thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn tỉnh.

Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh (Ảnh: Người dân sử dụng dịch vụ máy gửi, rút tiền tự động của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn). ảnh 1
Hiện đại hóa hoạt động ngân hàng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh (Ảnh: Người dân sử dụng dịch vụ máy gửi, rút tiền tự động của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Kạn).

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025” (Đề án), UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND về triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 03 nhóm mục tiêu được đặt ra, gồm: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở tiếp nối và kế thừa các kết quả đạt được tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai, triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tại Đề án; tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, đảm bảo hệ thống các TCTD trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh, hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu bán cho Công ty TNHH Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức dưới 3%.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Kạn trong thực hiện nội dung về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg và Kế hoạch số 471/KH-UBND. Thực hiện rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập, xung đột pháp lý giữa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp quan trọng khác là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát theo hướng chuyển nhanh, mạnh từ thanh tra tuân thủ sang thanh tra trên cơ sở rủi ro, gắn kết chặt chẽ với công tác giám sát ngân hàng, nâng cao khả năng cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động, các quy định về cơ cấu lại nợ, phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Đối với việc xử lý nợ xấu, các chi nhánh TCTD cần đánh giá chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ tại TCTD; triển khai các giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu mới phát sinh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, các chi nhánh TCTD cần xây phương án cơ cấu lại theo đúng chỉ đạo của hội sở chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực xử lý nợ xấu đồng thời với việc phòng ngừa, hạn chế nợ xấu phát sinh.

Về lâu dài, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD; hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; triển khai có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt… được xác định là những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD./.

H.V

Xem thêm