Công tác dân tộc:

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), trong đó có Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN), Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN khảo sát thực tế dự án đường giao thông liên xã tại Ngân Sơn.

Ở cấp tỉnh, trên cơ sở dự kiến nguồn vốn được giao, UBND tỉnh đã ban hành văn bản dự kiến thông báo vốn triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 và phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm làm cơ sở triển khai thực hiện ngay khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Đối với cấp huyện hiện nay các huyện đang trình HĐND huyện quyết định phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình MTQG. Trong đó, có 03 huyện đã tổ chức kỳ họp HĐND thông qua phương án kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình MTQG (huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông) và theo nhiệm vụ được phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương đang xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện từng dự án, tiểu dự án.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó chủ yếu do nguyên nhân khách quan nên việc triển khai còn chậm. Hiện nay, một số công trình đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, một số công trình đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; các nội dung khác đang triển khai thực hiện.

Cụ thể, như: Đối với Dự án 1, ở nội dung giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán (phần kế hoạch vốn huyện điều hành): Dự kiến hỗ trợ 16 hộ đất ở, 82 hộ nhà ở, 26 hộ đất sản xuất, 531 hộ chuyển đổi nghề, 490 hộ nước sinh hoạt phân tán với kế hoạch vốn hơn 11,6 tỷ đồng, hiện đang triển khai rà soát lấy nhu cầu của các hộ, dự kiến kế hoạch vốn giao các xã thực hiện.

Cũng nằm trong Dự án 1, ở nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư): Dự kiến đầu tư xây dựng 33 công trình nước sinh hoạt tập trung tại 07 huyện với tổng mức đầu tư năm 2022 là hơn 34,1 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với 33 công trình nước sinh hoạt tập trung cho các hộ dân trên địa bàn 30 xã thuộc 07 huyện. Hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh đang thực hiện các bước đầu tư.

Tại Dự án 2, Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư), dự kiến năm 2022 triển khai 06 dự án sắp xếp ổn định dân cư. Kế hoạch vốn là 38,1 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh đã thực hiện xong việc khảo sát xây dựng dự án và đang xin ý kiến các sở, ngành liên quan về số lượng, đối tượng, hình thức bố trí ổn định dân cư, dự kiến quy mô đầu tư các dự án.

Hay như đối với Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị), triển khai 02 tiểu dự án, gồm: Tiểu dự án 1 (Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân) và Tiểu dự án 2 (Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và MN). Dự án này có tổng kế hoạch vốn hơn 101 tỷ đồng.

Ở Tiểu dự án 1, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu hướng dẫn thực hiện rà soát và triển khai thực hiện. Ở Tiểu dự án 2, Sở Nông nghiệp và PTNT đang chủ trì việc thẩm định danh mục các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, danh mục dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng, sau khi có danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ trình phân bổ vốn theo danh mục được phê duyệt.

Nhìn chung, quá trình thực hiện các dự án, tiểu dự án đều có những khó khăn nhất định, như: Văn bản hướng dẫn của cấp trên còn nhiều bất cập dẫn tới một số nội dung chưa triển khai được, phải chờ hướng dẫn bổ sung; văn bản hướng dẫn không quy định mức hỗ trợ cho một dự án, không quy định mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án, cũng không giao địa phương quy định nên gây khó khăn trong triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của chương trình...

Để việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN đảm bảo theo kế hoạch, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành phụ trách dự án, tiểu dự án sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để có cơ sở triển khai thực hiện; kịp thời có ý kiến tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và những bất cập trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao kế hoạch vốn (bao gồm các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, cấp phòng) xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo quy định./.

H.V

Xem thêm