Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Ngày 19/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 2, Điều 11 và toàn văn Luật Phá sản (sửa đổi).

Ngày 19/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 2, Điều 11 và toàn văn Luật Phá sản (sửa đổi).


Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân. Trong buổi thảo luận đã có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;


- Bố cục dự thảo Luật;


- Bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự án Luật;


- Giải thích từ ngữ;


- Về số định danh cá nhân;


- Cơ sở dữ liệu căn cước công dân;


- Thông tin, tài liệu được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;


- Về thẻ căn cước công dân;


- Trách nhiệm trong quản lý căn cước công dân;


- Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp…


Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Điều 2, Điều 8, Điều 95 và toàn văn Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi).
Sau đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hộ tịch. Trong buổi thảo luận, đã có 13 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:


- Về phạm vi điều chỉnh;


- Việc duy trì, cấp Giấy khai sinh và Giấy chứng nhận kết hôn;


- Phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho Uỷ ban nhân dân cấp xã và cấp huyện;


- Việc cấp trích lục hộ tịch;


- Công chức Tư pháp - hộ tịch…


Thứ sáu, ngày 20/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường./.


(Theo cpv.org.vn)

Xem thêm