Thông báo về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết, chi trả tiền hỗ trợ cho trên 8.300 người lao động, đạt khoảng 86% số người dự kiến được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. Để hoàn thành việc giải quyết chế độ hỗ trợ đối với người lao động theo thời hạn quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn thông báo như sau:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 04 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021, bao gồm các trường hợp sau:

- Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg chưa được đơn vị lập danh sách đề nghị hưởng chế độ trước ngày 30/11/2021 (Mẫu số 02, Mẫu số 03 theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg).

- Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hằng tháng.

Hình thức nộp hồ sơ bao gồm:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

(Mọi thắc mắc xin liên hệ: Số dường dây nóng của BHXH tỉnh Bắc Kạn 02093.871.114).

Mẫu số 04BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Xem thêm