Sở Nội vụ:

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 ảnh 1
 
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 ảnh 2
 
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 ảnh 3
 

Xem thêm