Thông báo tiếp nhận vào làm công chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn