Thông báo nhu cầu báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá thiết bị

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án - Sở Xây dựng Bắc Kạn có nhu cầu lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân, có năng lực chuyên môn, đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn thẩm định giá theo quy định của pháp luật, để tham gia thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm định giá thiết bị đối với Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải các thôn khu vực hồ Ba Bể.

Xem thêm