Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ảnh 1
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ảnh 2
 
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ảnh 3
 
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ảnh 4
 
Thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ảnh 5
 
 

Xem thêm