Thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Thông báo kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Xem thêm