Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thành phố Bắc Kạn đề ra nhiều giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung này trong năm 2023.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được toàn diện, hiệu quả, thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng đảng, củng cố chính quyền thông qua nhiều hoạt động cụ thể.

Trong công tác xây dựng đảng, thành phố triển khai nghiêm túc việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ VII. Các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã được cụ thể hóa thành kế hoạch và chương trình hành động cụ thể.

Công tác quy hoạch, kiện toàn lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị địa phương và cấp ủy cơ sở... được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cấp ủy dự sinh hoạt tại chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được nâng cao. Nhờ tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, nên công tác vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án diễn ra cơ bản thuận lợi.

Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Năm 2023, cấp ủy các cấp của thành phố đã kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, 333 đảng viên; giám sát đối với 10 tổ chức đảng, 42 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đối với 01 cấp ủy viên; xem xét thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên. UBKT các cấp thực hiện kiểm tra đối với 24 tổ chức đảng, giám sát với 14 tổ chức đảng, 26 đảng viên; đình chỉ sinh hoạt đảng 07 đảng viên, khai trừ 01 đảng viên...

Trong công tác xây dựng chính quyền, HĐND thành phố đã tổ chức 05 kỳ họp, kịp thời ban hành các nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Triển khai nghị quyết giám sát chuyên đề năm 2023. Các Tổ đại biểu HĐND bám sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

UBND thành phố đã giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Điều hành thực hiện toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo kế hoạch. Tăng cường quản lý đô thị, đất đai, môi trường; đẩy nhanh tiến độ GPMB và xây dựng các công trình, dự án; giải ngân các nguồn vốn và việc thực hiện các Chương trình MTQG; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử...

Những giải pháp tích cực trong công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền đã góp phần quan trọng vào việc giúp thành phố Bắc Kạn thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó đáng chú ý là đã có 38/44 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch.

Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển; hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường được tăng cường; sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa và phát triển, kinh tế tập thể được chú trọng; công tác giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố đạt 3.645 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 575, tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt hơn 3.915 tấn; diện tích đất canh tác đạt 100 triệu đồng/ha trở lên thực hiện được 230ha; trồng rừng đạt 172,86ha; thành lập mới 07 HTX; có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; duy trì 07 xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; giải quyết việc làm cho 704 lao động; các chỉ tiêu về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra.

Những kết quả đạt được nói trên có vai trò và dấu ấn rõ nét từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố. Đây là cơ sở quan trọng để TP. Bắc Kạn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2024 đề ra./.

Xem thêm