Thành phố Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2020 thành phố Bắc Kạn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trên chặng đường đầy khó khăn và nỗ lực ấy đã cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Xác định xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2020 thành phố Bắc Kạn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trên chặng đường đầy khó khăn và nỗ lực ấy đã cho thấy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

​Trường Mầm non xã Dương Quang được xây dựng khang trang.
​Trường Mầm non xã Dương Quang được xây dựng khang trang.

Đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư

Xây dựng nông thôn mới là cuộc vận động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là cơ sở để xây dựng thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới đảm bảo văn minh, giàu, đẹp. Công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố luôn chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Đến nay, thành phố Bắc Kạn có 02 xã là Nông Thượng và Dương Quang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%.

Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong hai khâu đột phá quan trọng mà thành phố xác định, góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, tạo cơ hội cho nông nghiệp phát triển, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Trong 10 năm qua, trên địa bàn thành phố có 30 dự án đầu tư về phát triển giao thông nông thôn được thực hiện với 56,248km đường được cải tạo, nâng cấp và xây mới. Đầu tư cải tạo, nâng cấp 06 trường học với tổng vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và thành phố. Đến nay, có 3/6 trường đạt chuẩn quốc gia và 03 trường có trang thiết bị và cơ sở vật chất dạy học đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã đầu tư xây mới 25 nhà văn hóa thôn, cải tạo nâng cấp 02 nhà văn hóa xã, 02 khu thể thao xã, 14/24 khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Đặc biệt, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã thay đổi lớn về nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân, bước đầu tạo sự chủ động, trách nhiệm và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong Nhân dân. Các tiêu chí đạt được tăng dần qua các năm, là điều kiện để sớm thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại. 

Năm 2017 xã Nông Thượng được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2019 xã Dương Quang hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Đến cuối năm 2020, qua đánh giá, xã Dương Quang hoàn thành 06/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xã Nông Thượng hoàn thành 12/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Thành phố xác định, xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cơ bản là nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. Bên cạnh việc tập trung nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thành phố định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung như: Sản xuất rau an toàn, công nghệ cao; phát triển cây ăn quả..., từng bước hình thành, quy hoạch được vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện đầu tư phát triển theo hướng chuyên canh, nâng cao chất lượng. Các mô hình trình diễn trong sản xuất gắn với áp dụng cơ giới hoá, tiến bộ KHKT được triển khai tại các xã, tạo điều kiện giải phóng sức lao động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Nhờ đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và giảm tỷ lệ hộ nghèo, thành phố Bắc Kạn chủ động hướng dẫn các xã lồng ghép các chương trình, triển khai và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả. Qua 10 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội… Nhờ vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp- Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn cho biết: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới có tác động trực tiếp trên mọi lĩnh vực đời sống văn hóa - xã hội của người dân. Vì vậy phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao thu nhập. Nhân dân là chủ thể xây dựng NTM, mọi việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ, để từ đó Nhân dân tin tưởng và tích cực, tự giác tham gia. Cấp ủy và UBND các cấp từ thành phố đến xã phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí, từng giai đoạn. Các bước tiến hành phải được tính toán một cách khoa học, trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, xác định các nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Hiện, thành phố tiếp tục phấn đấu 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Nông Thượng dự kiến về đích năm 2023; xã Dương Quang dự kiến về đích năm 2025); phấn đấu xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025; 100% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân như: Thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,6%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy định đạt 90%.../.

Bích Ngọc

Xem thêm