Thành phố Bắc Kạn nâng cao hiệu quả Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”

BBK - Để thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản địa phương, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để khuyến khích người dân liên kết sản xuất theo hướng hiệu quả, bền vững.