Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

Thành phố Bắc Kạn cải thiện sinh kế cho người dân

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, TP. Bắc Kạn đã tập trung triển khai các nội dung, nhiệm vụ với nhiều giải pháp linh hoạt nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cải thiện sinh kế cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại phường Huyền Tụng.
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại phường Huyền Tụng.

Hơn 7,4 tỷ đồng là tổng số vốn phân bổ thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 – 2023, trong đó, đã phê duyệt và phân bổ kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng triển khai đầu tư các dự án, tiểu dự án theo kế hoạch tại các xã, phường. Để việc tổ chức thực hiện đạt kết quả, ngành chức năng và các địa phương đã thông tin đến cộng đồng dân cư biết và lựa chọn dự án, mô hình sản xuất phù hợp.

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhóm tổ cộng đồng; liên kết, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình, dự án liên kết theo tiềm năng, lợi thế, phù hợp với quy hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, riêng trong năm 2023, từ nguồn vốn được phân bổ, cùng với thực hiện các dự án, tiểu dự án khác, trên địa bàn đã và đang thực hiện một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, như: Dự án trồng cây quế ở xã Nông Thượng; dự án nuôi gà thịt tại phường Huyền Tụng…

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được tạo điều kiện vay vốn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo được tạo điều kiện vay vốn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Song song với triển khai các chương trình, dự án thì công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các hộ nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên được đẩy mạnh. Việc hỗ trợ sinh kế theo hướng giảm chính sách cho không, tăng cường hỗ trợ có điều kiện. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách để tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Y tế, giáo dục, nhà ở, tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi... Đồng thời, tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo kết quả sơ bộ điều tra, rà soát, đầu năm 2023 trên địa bàn còn 285 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%, thì đến cuối năm còn 242 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97% (giảm 43 hộ so với năm 2022).

Bằng nỗ lực và sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình chị Vy Thị Lợi ở tổ 5, phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập khá từ trồng cây ăn quả.
Bằng nỗ lực và sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình chị Vy Thị Lợi ở tổ 5, phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) đã xây dựng được mô hình kinh tế cho thu nhập khá từ trồng cây ăn quả.

Từ kết quả đã đạt được, để tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu phấn đấu đã đề ra, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, trong thời gian tiếp theo, TP. Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân. Tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, bảo đảm giải ngân các nguồn vốn có hiệu quả.

Xây dựng dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm sát với thực tế nhằm hỗ trợ mở rộng sinh kế, phát triển sản xuất, tăng thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu. Các xã, phường cần xác định rõ mục tiêu, đối tượng cụ thể có khả năng thoát nghèo để bảo đảm việc hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả. Đồng thời, làm tốt công tác vận động, thuyết phục nhằm thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên; khuyến khích, động viên người dân phát huy tinh thần tự lực, tự trọng, có khát vọng và chủ động phấn đấu vươn lên./.

Xem thêm