Thành phố Bắc Kạn biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 02/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 02/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020.

UBND thành phố đã khen thưởng cho các tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời
UBND thành phố khen thưởng các tập thể, gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập suốt đời.

Sau 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn thành phố có hàng trăm mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương khen thưởng. Đây là những hạt nhân trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi gia đình nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của thành phố Bắc Kạn đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Đến năm 2019, có gần 10.000 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 8 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 116 thôn, tổ đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập” và 26 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị học tập". 

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng 8 tập thể, 6 gia đình có thành tích xuất sắc trong việc “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hội Khuyến học thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng xã hội học tập trong 05 năm qua./.

D.K

Xem thêm