Tập trung giải ngân theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP

0:00 / 0:00
0:00

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN) giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 thêm cơ hội nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Tập trung giải ngân theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ảnh 1
Người dân vay vốn chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Na Rì.

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương thông báo chỉ tiêu kế hoạch là 34 tỷ đồng giải ngân theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, do việc ban hành văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương còn chung chung nên khó khăn cho cơ sở trong triển khai thực hiện. Hơn nữa, đây là chương trình mới với nhiều dự án, tiểu dự án, các nội dung nhỏ trong tiểu dự án và liên quan đến nhiều cơ quan cùng thực hiện dẫn tới cách hiểu một số nội dung văn bản chưa thống nhất. Vào dịp cuối năm, các địa phương đồng thời phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ nên một số đơn vị chưa thực sự sâu sát, quyết liệt trong hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc thực hiện.

Theo Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn Hoàng Đình Nhuận, thực hiện chỉ tiêu giải ngân được giao theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến hết ngày 18/12/2022, đã giải ngân được hơn 15 tỷ đồng, bằng hơn 44% chỉ tiêu kế hoạch được cấp trên giao, với 339 hộ được vay vốn. Cùng với thực hiện các chương trình tín dụng khác, đơn vị đang tập trung chỉ đạo các phòng giao dịch cấp huyện đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn này. Phấn đấu từ nay đến hết 31/12/2022 hoàn thành giải ngân nguồn vốn cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, sau khi Sở Xây dựng, Ban Dân tộc tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chủ động làm việc với UBND một số huyện và phòng giao dịch NHCSXH huyện để nắm bắt tiến độ, những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Đồng thời, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành Văn bản số 8282/UBND-VXNV ngày 08/12/2022. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện khẩn trương, quyết liệt giải ngân cho vay chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Văn bản số 8282/UBND-VXNV, UBND tỉnh thống nhất cách hiểu và chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại các văn bản có liên quan. Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố phải xác định nhiệm vụ giải ngân chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 nguồn vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong tháng 12/2022. Sâu sát, quyết liệt chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện có liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt danh sách xong trước ngày 20/12/2022 để làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân cho vay...

Theo Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn Hoàng Đình Nhuận, bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã và đang tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, thực hiện nắm bắt tiến độ triển khai, giải ngân hằng ngày tại phòng giao dịch NHCSXH huyện; Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp xuống một số đơn vị có tiến độ triển khai còn chậm để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm