Tăng mức hỗ trợ từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1631/ QĐ-UBND ngày 11/9/2023 quy định mức hỗ trợ đối với một số hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp để thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.
Kể từ ngày 11/9/2023, người dân trong tỉnh tham gia trồng rừng sẽ được tăng mức hỗ trợ.

Kể từ ngày 11/9/2023, người dân trong tỉnh tham gia trồng rừng sẽ được tăng mức hỗ trợ.

Theo đó, mức quy định hỗ trợ gồm: Trồng rừng phòng hộ; trồng rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng rừng bổ sung.

Đối với các dự án, hoạt động trồng, chăm sóc rừng khác không thuộc phạm vi điều chỉnh theo quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Với quy định mới này, người dân, doanh nghiệp tham gia trồng, chăm sóc rừng theo dự án sẽ được hỗ trợ mức cao hơn nhiều so với trước đây. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Bắc Kạn tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa kinh tế rừng (trồng, chế biến các sản phẩm từ gỗ) trở thành ngành chủ lực của địa phương trong những năm tới.

Xem thêm