Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 2022