Tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và phòng chống tội phạm trên không gian mạng tại TP. Bắc Kạn
Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và phòng, chống tội phạm trên không gian mạng tại TP. Bắc Kạn.

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, tiến hành nhiều hoạt động chống phá từ âm thầm đến công khai để xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới; kích động chống phá Đảng, Nhà nước, kêu gọi lật đổ chế độ thông qua những phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: Sử dụng mạng xã hội, diễn đàn có tỷ lệ người dùng lớn để lan truyền những bài viết có nội dung thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí là xuyên tạc, vu khống các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tác hại của những thông tin sai sự thật, xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống đối đến nay chưa thể định lượng được. Tuy nhiên, qua triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho thấy, cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và có nhiều hoạt động cụ thể. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đều lập trang mạng xã hội facebook để kịp thời thông tin hoạt động của đơn vị và đăng tải, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, vạch rõ âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ sự ổn định, phát triển của tỉnh và đất nước.

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Tuy nhiên vẫn còn một số người cho rằng việc đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, xâm phạm đời tư cá nhân là công việc của các cơ quan chuyên môn. Cá biệt có tình trạng bàng quan, thờ ơ, không có chính kiến đúng đắn trước những thông tin, quan điểm sai trái, nhất là thông tin sai trái trên mạng internet.

Để tăng cường đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động xây dựng kế hoạch, cung cấp thông tin chính thống, chính xác để định hướng dư luận. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan trong đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nắm bắt thông tin chính thống, đúng, chính xác; không bị lôi kéo, kích động trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch./.

Việt Bắc

Xem thêm