Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Chiều 16/7, Sở Nội vụ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 ảnh 1

Sở Nội vụ đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, ngành Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục đi vào nền nếp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ trên tất cả các nhiệm vụ; công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính gắn với công tác quản lý biên chế tiếp tục được triển khai có hiệu quả; công tác quản lý, sử dụng biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nghiêm theo quy định.

Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nền nếp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sự tin tưởng, hài lòng của người dân, tổ chức đối với các cơ quan Nhà nước. Các lĩnh vực khác thuộc nhiệm vụ của ngành đều được tổ chức, triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Việc tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do hiện nay các bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm cơ cấu ngạch công, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; định mức biên chế công chức, định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu. Do phải thực hiện cắt giảm biên chế theo lộ trình đến năm 2025 theo quy định của Trung ương trong khi các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh hiện đang thiếu biên chế theo định mức và nhu cầu thực tế thực hiện nhiệm vụ nên Sở Nội vụ gặp khó khăn trong việc tham mưu UBND tỉnh giao biên chế cho các đơn vị...

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, gồm: Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến năm 2030. Thẩm định kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn và tổ chức triển khai thực hiện. Tham mưu quy định số lượng cấp phó của các cơ quan, đơn vị thuộc sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hướng dẫn, thẩm định trình đề án vị trí việc làm hoặc điều chỉnh đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả khung năng lực của từng vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức (theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP). Xây dựng dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Rà soát nhu cầu thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Xây dựng Đề án số hóa tài liệu theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra...

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả của ngành Nội vụ trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh việc tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nội vụ tập trung làm tốt một số nội dung, gồm: Tham mưu tổ chức sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh; Thông báo số 227-TB/TU ngày 05/5/2021 của Tỉnh ủy. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết biên chế năm 2022 tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2021. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án đổi mới phong cách và lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổng hợp, thẩm định tham mưu các vụ việc theo các kết luận của Thanh tra tỉnh.../. 

Hoàng Vũ

Xem thêm