Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng 02/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hà Đức Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Sáng 02/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hà Đức Tuyến- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm ảnh 1

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm kết quả hai năm rưỡi  thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thông qua Dự thảo báo cáo sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quy định hướng dẫn của Trung ương về lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được tham mưu thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, coi trọng chất lượng. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên gắn với xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, chất lượng, nề nếp sinh hoạt chi bộ được nâng lên...

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) còn một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra; công tác phê bình, tự phê bình ở một số nơi còn mang tính hình thức…

Từ đầu năm đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho các cấp triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) và những quy định, kết luận, thông báo của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, tinh giản biên chế; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động gắn với việc nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức viên chức được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện đồng bộ, coi trọng chất lượng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên…

Nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tập trung vào một số nội dung cơ bản như: triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương, Kế hoạch số 91-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Đề án 03-ĐA/TU, Chương trình hành động số 11-CT/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Đề án 02-ĐA/TU…

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo nêu, đồng thời tập trung góp ý, đề xuất vào các nội dung như: Thực hiện Nghị quyết 18-CT/TW; vấn đề chia tách chi bộ sinh hoạt ghép, xem xét ghép các thôn, tổ; thực hiện Kế hoạch 91 Tỉnh ủy ban hành, tỉnh có định hướng với từng huyện, thành phố để cơ sở thực hiện tránh dàn trải; tiêu chuẩn nhân sự Đại hội MTTQ cấp xã chưa cụ thể, đề nghị cần có tiêu chí cụ thể để cơ sở thực hiện thuận lợi; vấn đề sáp nhập Văn phòng UBND và HĐND cần có hướng dẫn cụ thể; công tác quy hoạch, điều động cán bộ; chuẩn hóa trình độ lí luận chính trị, phân bổ chỉ tiêu biên chế các huyện, thành phố…

Các ý kiến của đại biểu góp ý, đề xuất  được Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tiếp thu và trả lời, hướng dẫn theo đúng quy định./.

Hồng Hạnh

Xem thêm