Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 15/7, các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả nhất định, Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh được quán triệt và triển khai thực hiện. Nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động Nhân dân được đổi mới, bám sát yêu cầu thực tế của địa phương, nhiều chủ trương, chính sách đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội và đời sống Nhân dân; đã phát huy được tinh thần yêu nước, trách nhiệm với xã hội của các tổ chức, cá nhân, các tổ chức tôn giáo. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu.
Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhất là phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện đi vào nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng. Lực lượng vũ trang triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tuy nhiên, công tác dân vận còn một số hạn chế như: Công tác tham mưu, đề xuất, công tác nắm bắt tình hình, việc thực hiện Quy chế 22-QC/TU ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn chưa đi vào nền nếp. Công tác đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển biến chưa rõ nét. Hoạt động Khối Dân vận cơ sở có nơi còn mang tính hình thức, chỉ đạo còn chưa cụ thể, sát thực tiễn địa phương.

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi; đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác dân vận tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp, cấp ủy các đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường nắm tình hình Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm.

Sở Nội vụ làm tốt công tác thanh tra thực thi công vụ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW về giám sát MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị; nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”. Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.../.

Nông Vui

Xem thêm