Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Chiều 15/12, Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết Nghị quyết 19–NQ/TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19–NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các đồng chí: Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo dự thảo trình bày tại hội nghị đánh giá, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp và Nhân dân.

Việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt; số đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 13,4% so với năm 2015. Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, thực hiện thay thế nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước bằng từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước.

Số biên chế thực hiện tinh giản đảm bảo mục tiêu đề ra, năm 2021 giảm 10,51% so với năm 2015. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được triển khai kịp thời, đúng quy định. Bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực theo hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc triển khai chính sách xã hội hóa, phát triển tổ chức ngoài công lập trong các lĩnh vực đã từng bước phát huy hiệu quả, nguồn lực xã hội hóa, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ mục tiêu thực hiện Nghị quyết 19–NQ/TW trong giai đoạn tiếp theo, đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế đảm bảo kịp thời, chất lượng, tính khả thi cao, có lộ trình cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục lãnh đạo tốt việc thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 19-NQ/TW; trong đó, tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý số lượng người làm việc và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Trần Tuấn Anh lưu ý cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai thực hiện việc ban hành tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn xếp hạng theo ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm