Sở Công thương Bắc Kạn: Đứng thứ 2/19 sở, ngành cấp tỉnh về cải cách hành chính

Là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu các sở, ngành của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC), Sở Công thương Bắc Kạn đã và đang tạo được niềm tin, sự đồng thuận từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách hiệu quả, công tác CCHC luôn được Sở Công thương xác định là nhiệm vụ quan trọng, công việc thường xuyên và liên tục để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực ngành. Cùng với nhận thực rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở nghiêm túc triển khai, tổ chức họp, quán triệt các nội dung về CCHC; nhất là quán triệt tới lãnh đạo phòng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc các nội dung về CCHC theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC thông qua các cuộc giao ban; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, nhằm hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, Sở quan tâm chỉ đạo các cá nhân tham gia giải pháp, sáng kiến trong công tác CCHC, như: “Giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn các lĩnh vực cấp phép ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. Để nâng cao năng lực giải quyết công việc của từng phòng, ban chuyên môn, Sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức các phòng, ban và phân công rõ nhiệm vụ cùng với việc bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp và phát huy quy chế dân chủ.

Công chức ngành Công thương hướng dẫn và tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Công chức ngành Công thương hướng dẫn và tiếp nhận TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cùng với chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới phương thức làm việc, tạo sự thay đổi rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trong năm 2021 đơn vị đã triển khai hoàn thiện 29/29 nội dung với các nhiệm vụ về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính. Đặc biệt, Sở đã tiến hành rà soát 06 TTHC thuộc 02 lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và vật liệu nổ công nghiệp; đồng thời kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết TTHC đối với cả 06 TTHC. 100% các TTHC do UBND tỉnh công bố đã được cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của Sở.

Đơn vị đã tổ chức công khai việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC tại bộ phận Văn phòng Sở qua hộp thư điện tử: socongthuong@backan.gov.vn; lập sổ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy trình hành chính niêm yết công khai tại đơn vị. Duy trì tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được thực hiện theo đúng quy trình 01 đầu mối tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đó, tại bộ phận một cửa, Sở đã tiếp nhận và trả kết quả 9.245 hồ sơ, trong đó 9.108 hồ sơ trực tuyến mức độ 4, đạt 98,5%. Toàn bộ các hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, quy định.


Nhờ thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, Sở Công thương được tỉnh đánh giá 90,01/100 điểm, đạt xuất sắc, xếp thứ 2/19 các sở, ngành thuộc tỉnh và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Sở trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác CCHC thời gian qua.


Trong thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về cải cách thể chế, như rà soát, triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện phát triển của ngành. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản hành chính. Nâng cao chất lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có phát sinh TTHC theo quy định. Triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viên chức và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cải cách phương thức, lề lối làm việc, đề cao vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực của người đứng đầu và từng cá nhân công chức, viên chức trong giải quyết công việc…

Tiếp tục cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Bắc Kạn, kết nối với Bộ Công thương; tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc; tiếp tục rà soát đưa các TTHC của đơn vị lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đưa vào dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan. Tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao tỷ lệ hài lòng của các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở./.

Anh Thúy

Xem thêm