Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 05/8/2020. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy về công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 05/8/2020. Phóng viên Báo Bắc Kạn đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy về công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Đến nay, 100% chi đảng bộ trực thuộc của thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công Đại hội và hướng tới Đại hội Thành phố lần thứ VII
Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc của thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công đại hội.

Phóng viên: Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc của thành phố Bắc Kạn đã tổ chức thành công đại hội, đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức và những kinh nghiệm rút ra sau khi tổ chức thành công đại hội cơ sở?

Đồng chí Cù Ngọc Cường: Tính đến ngày 28/6/2020, 47/47 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch. Nhìn chung, các đơn vị đều chú trọng nâng cao chất lượng văn kiện, không khí thảo luận cởi mở, bảo đảm khách quan, dân chủ trong bầu cử theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng như các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Thành ủy. Cơ bản nhân sự chủ chốt đều trúng cử theo đúng đề án nhân sự đã được BTV Thành ủy phê duyệt. Những kết quả của đại hội cấp cơ sở sẽ là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp trên đến các chi, đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở các văn bản của cấp trên các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nắm tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội cấp cơ sở. 

Công tác nhân sự cấp cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt bảo đảm chất lượng, đủ tiêu chuẩn, trình độ, bình quân tuổi đời thấp hơn cấp ủy đương nhiệm, cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ tuổi một số đảng bộ đạt khá cao. Nhìn chung, công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, dân chủ nên tạo sự nhất trí cao trong đại hội. Công tác tuyên truyền được các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm, nhiều chi, đảng bộ đã tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phóng viên: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt văn kiện Đại hội đại biểu thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, đến nay công tác chỉnh sửa, bổ sung đã được thực hiện như thế nào thưa đồng chí?

Đồng chí Cù Ngọc Cường: Để chuẩn bị văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Tiểu Ban văn kiện và các Tổ giúp việc; trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo việc biên soạn văn kiện đảm bảo chặt chẽ từ việc xây dựng đề cương chi tiết đến các nội dung từng phần của văn kiện. Tổ chức hội thảo xin ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các sở ngành của tỉnh, cán bộ tiền nhiệm của thành phố qua các thời kỳ và nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp. Sau hội thảo, xin ý kiến, BTV đã chỉ đạo Tiểu Ban Văn kiện tổng hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia và chỉnh sửa, hoàn thiện. Ngày 06/7/2020, BTV Tỉnh ủy đã duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố. Sau hội nghị, chúng tôi đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành việc xây dựng Văn kiện để phục vụ đại hội bảo đảm đúng kế hoạch.

Phóng viên: Một trong những vấn đề được Nhân dân đặc biệt quan tâm đó là đại hội lần này sẽ bầu ra những người đủ đức, đủ tài để tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới, vậy công tác nhân sự đã được Đảng bộ thành phố chuẩn bị như thế nào và có những điểm gì mới so với các kỳ trước?

Đồng chí Cù Ngọc Cường: Để chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện việc rà soát, bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch cấp ủy khóa mới. Tổ chức các hội nghị xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy trình 5 bước đúng với hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Sau khi có kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy, Thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các nhân sự khai hồ sơ, chỉ đạo Bộ phận Bảo vệ chính trị nội bộ phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị các nhân sự theo đúng Quy định 126-QĐ/TW, ngày 28/12/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTU, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương đối với việc xem xét người vào cấp ủy.

Hiện nay, nhân sự của thành phố đã chuẩn bị xong, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá VII có cơ cấu hợp lý về giới, độ tuổi và thành phần dân tộc. Ủy viên Ban Chấp hành được phân bổ phù hợp giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương để đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ. Cụ thể, nhân sự cấp uỷ khoá mới có cơ cấu đảm bảo 03 độ tuổi: Dưới 40 tuổi từ 09 đồng chí trở lên; từ 40- 50 tuổi khoảng 19 đồng chí; trên 50 tuổi khoảng 09 đồng chí. Tỷ lệ nữ từ 09 đồng chí trở lên. Cơ cấu dân tộc hợp lý. Về trình độ chuyên môn, đại học 30 đồng chí; thạc sĩ 09 đồng chí. Về trình độ lý luận chính trị, Cao cấp 30 đồng chí; Trung cấp 09 đồng chí./.

Xin cảm ơn đồng chí!

Duy Khánh (Thực hiện)

Xem thêm