Sản phẩm OCOP – một năm khởi sắc

BBK -  Có tiềm năng lợi thế về nông nghiệp và nguồn nguyên liệu dồi dào, tỉnh Bắc Kạn sở hữu nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng với thị trường trong, ngoài nước. Năm 2023, Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” của tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Xem thêm