Rà soát nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) diễn ra vào chiều 23/02.
Quang cảnh cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Văn phòng điều phối) được thành lập theo Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, các thành viên Văn phòng điều phối đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định về nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh.

Các thành viên Văn phòng điều phối đã phối hợp tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách nhà nước tại các quyết định: Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển năm 2022; Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về việc phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022... Trên cơ sở dự toán UBND tỉnh giao, thường xuyên đôn đốc, trao đổi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện.

Triển khai các các văn bản chỉ đạo, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, các thành viên Văn phòng điều phối đã chủ động tham mưu, tham gia soạn thảo 08 nghị quyết, 09 quyết định và một số văn bản liên quan về cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025.

Các thành viên Văn phòng điều phối đã báo cáo tóm tắt kết quả triển khai các dự án, tiểu dự án, nội dung của sở, ngành, đơn vị trực tiếp thực hiện được UBND tỉnh giao. Đồng thời, nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên Văn phòng điều phối tập trung rà soát nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ thực hiện; khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025. Các sở, ngành cần làm ngay các thủ tục đầu tư theo quy định để việc triển khai, giải ngân đảm bảo theo kế hoạch. Đồng thời, cần rà soát, tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng không trùng lặp đối tượng, nội dung; quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định và thực tế.../.

Xem thêm