Rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 1

Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh) tại buổi làm việc, số vốn ngân sách Trung ương dự kiến phân bổ cho tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 2.500 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, kế hoạch sẽ triển khai 10 dự án thành phần, gồm: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế nhóm dân tộc ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện trong cả giai đoạn, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các địa phương và các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát danh mục các công trình, dự án. Trong đó, riêng lượng công trình nước sinh hoạt tập trung theo đề xuất là 203 công trình; đường giao thông từ trung tâm huyện tới trung tâm xã là 20 công trình; cơ sở hạ tầng thiết yếu là hơn 1.000 công trình; đề xuất duy tu, bảo dưỡng hơn 270 công trình... Tuy nhiên, qua thảo luận cho thấy, việc tổng hợp nhu cầu đầu tư các hạng mục công trình còn chưa đầy đủ, cần bổ sung; một số hạng mục công trình trùng lặp hoặc cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Để có thể tổ chức thực hiện ngay khi Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai, đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành chuyên môn cần phối hợp rà soát kỹ, đề xuất danh mục gửi Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp. Các huyện trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từ các xã phải có sự lựa chọn thứ tự ưu tiên, chuẩn bị về thủ tục đầu tư; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, cơ quan chuyên môn phụ trách việc triển khai. Các sở, ngành chuyên môn tăng cường công tác phối hợp để rà soát, tổng hợp, lựa chọn thứ tự ưu tiên và chuẩn bị các bước để triển khai.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp làm tốt công tác rà soát, tổng hợp bảo đảm đầy đủ, chính xác nhu cầu đầu tư các hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần, chuẩn bị các thủ tục đầu tư để tham mưu triển khai ngay khi được phê duyệt, phân bổ.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm